gru 23

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło swój byt w dniu 18 listopada 2011 r. Powstało z podziału Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych. Nowe Ministerstwo objęło sobą m.in.: działy telekomunikacji, poczty i informatyzacji.

O powstaniu nowego ministerstwa mówiono już dawno, ale konkretnie zaczął o nim mówić Premier Donald Tusk przed wyborami do Sejmu i Senatu. Po wyborach rozpoczęto prace nad podziałem MSWiA.

W dniu 21 listopada 2011 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. z 2011 r. Nr 250, poz.1501). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r. Zgodnie z zapisem § 1  Rozporządzenia:

1. Tworzy się Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wydzieleniu:

1)   z dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obsługującego sprawy działów administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów administracja publiczna, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz pracowników obsługujących te działy;

2)   z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury, obsługującego sprawy działów budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu łączność oraz pracowników obsługujących ten dział.

Ministrem nowego Ministerstwa został Pan Michał BoniNowy Minister ma pewne doświadczenia w dziedzinie informatyki. Ze względu na pełnienie  funkcji w kancelarii premiera zajmował się sprawami, które obejmowały spory kompetencyjne z zakresu teleinformatyki i zastosowań technologii informacyjnych. Mediował pomiędzy MSWiA, Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz UKE. Pracował również nad planami reformowania administracji publicznej. Brał udział w pracach nad wprowadzaniem przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1479), MAiC dostał 4 działy administracji publicznej:
1. Administracja Publiczna,
2. Informatyzacje,
3. Łączności,
4. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Dodatkowo Ministrowi AiC podlegają lub są przez niego nadzorowane następujące organy:
– Główny Geodeta Kraju,
– Prezes UKE.

W dniu 8 grudnia 2011 r. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 97 (M.P. z 2011 r. Nr 107, poz. 1089) nadano statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

Zgodnie z § 2 załącznika do przedmiotowego Zarządzenia. W skład ministerstwa wchodzą:
– Gabinet Polityczny Ministra

oraz następujące komórki organizacyjne:
– Biuro Ministra,
– Departament Administracji Publicznej,
– Departament Analiz i Komunikacji Publicznej,
– Departament Budżetu i Finansów,
– Departament Funduszy Strukturalnych,
– Departament Informatyzacji,
– Departament Kapitału Ludzkiego,
– Departament Kontroli, Skarg i Wniosków,
– Departament Poczty,
– Departament Prawny,
– Departament Społeczeństwa Informacyjnego,
– Departament Telekomunikacji,
– Departament Współpracy z  Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
– Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
– Biuro Dyrektora Generalnego,
– Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Kierownictwo MAiC to:

 • Michał Boni (bezpartyjny) – minister administracji i cyfryzacji od 18 listopada 2011 r.,
 • Włodzimierz Karpiński (PO) – sekretarz stanu od 23 listopada 2011 r.,
 • Piotr Kołodziejczyk (bezpartyjny) – podsekretarz stanu od 23 listopada 2011 r.,
 • Magdalena Gaj – podsekretarz stanu od 23 listopada 2011 r.,
 • Igor Ostrowski – podsekretarz stanu od 12 grudnia 2011 r.,
 • Edyta Szostak – dyrektor generalny od 18 listopada 2011 r.

Natomiast Gabinet Polityczny Ministra to:

 • Marlena Niewiadomska – szefowa Gabinetu Politycznego,
 • Ilona Łukaszuk – asystent polityczny,
 • Łukasz Pieniak – asystent polityczny,
 • Piotr Arak – doradca,
 • Robert Gawłowski – doradca,
 • Witold Przeciechowski – doradca.
Strona Internetowa MAiC

Od dnia 20 grudnia 2011 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ma swoja stronę internetową: www.mac.gov.pl.

Filmik z Ministrem Boni o nowej stronie MAiC:

Michał Boni o nowej stronie from MAC on Vimeo.

Wykaz artykułów poświęconych Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji:

 Computerworld:

Gazeta Wyborcza:

Dziennik Gazeta Prawna:

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…