sie 15

Mimo wakacji wokół ePUAPu praca wre. Nie tak dawno odbyło się posiedzenie  Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności. Jednocześnie  Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ogłosiło informację o przetargu dotyczącego ePUAP.

W dniu 5 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności, miały być  (według agendy posiedzenia) przyjęte opinie Komitetu odnośnie m.in. projektów rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących ePUAP.

Na posiedzeniu miały być omówione  następujące projekty rozporzadzeń:

2.2. Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ? wnioskodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2.3. Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników ? wnioskodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2.4. Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej ? wnioskodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2.5. Projektu rozporządzenia w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych ? wnioskodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Piotra Waglowskiego.

Natomiast w dniu 11 sierpnia 2010 r. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ogłosiło przetarg na ?Budowę, wdrożenie i utrzymanie elektronicznych usług administracji publicznej udostępnianych za pośrednictwem platformy ePUAP?.

Świadczenie przez wykonawcę usług w ramach projektu ePUAP będzie polegało na:

1. Analiza wytypowanych przez Zamawiającego usług – niezbędna do przygotowania aplikacji pozwalających na świadczenie usług administracji publicznej na platformie ePUAP. Dla każdej z wytypowanych przez Zamawiającego usług Wykonawca wykona następujące zadania:

* Zebranie danych źródłowych dotyczących usługi, opracowanie dokumentu opisującego proces realizacji usługi,
* Przygotowanie modelu docelowej realizacji dla każdej z usług,
* Przygotowanie Opisów usług, wspólnych dla wszystkich podmiotów świadczących usługę.

2. Przygotowanie aplikacji elektronicznych usług administracji publicznej, zwanych dalej ?usługami?, realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym:

* Przygotowanie oprogramowania umożliwiającego instalację usługi na platformie ePUAP przez dowolny urząd,
* Przygotowanie instrukcji instalacji aplikacji usług,
* Przygotowanie instrukcji korzystania z usługi na platformie ePUAP,
* Przeprowadzenie zakończonych sukcesem testów w środowisku testowym i produkcyjnym platformy ePUAP, w tym przygotowanie Planu Testów dla usługi.

3. Utrzymanie i aktualizacji przygotowanych usług elektronicznych.

Więcej informacji na temat przetargu można znaleźć na tej stronie.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…