lip 20

W dniu 13 lipca 2010 r. Rada Europejska przyjęła dyrektywę zmieniającą Dyrektywę 2006/112/WE o podatku od wartości dodanej w odniesieniu do reguł fakturowania.

Ministerstwo Gospodarki zamieściło na swojej stronie informację o przyjęciu przez Radę Europy nowego brzmienia dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Pisałem już o  nowelizacji dyrektywy parę dni temu tutaj i trochę wcześniej tutaj.

Najciekawsza jest nowelizacja dotycząca art. 233, który dotyczy faktur elektronicznych. Jego tłumaczenie robocze zamieszczone na stronie Ministerstwa Gospodarki brzmi:

„1. Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury, niezależnie czy w formie papierowej czy elektronicznej powinny być zapewnione począwszy od momentu wystawienia do końca okresu przechowywania faktury. Każda z podlegających opodatkowaniu osób zobowiązana jest określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Pieczę nad tym sprawować mogą dowolne organa kontroli biznesowej, produkujące rzetelną dokumentacją audytorską w relacji faktura ? dostawa dóbr i usług. ?Autentyczność pochodzenia? oznacza zapewnienie o tożsamości dostawcy bądź wystawcy faktury. ?Integralność treści? oznacza, że treść wymagana zapisami niniejszej Dyrektywy nie uległa zmianie.

2. Poniżej (z wyłączeniem środków kontroli biznesowej opisanych w paragrafie 1) przedstawia się przykłady technologii służących zapewnieniu autentyczności pochodzenia i integralności zawartości faktury elektronicznej:

Zaawansowany podpis elektroniczny w znaczeniu definicji zawartej w pkt 2 art.2 Dyrektywy 1999/93/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej ustalającej wspólnotowe ramy dla podpisów elektronicznych bazujących na certyfikatach kwalifikowanych i składanych przy użyciu bezpiecznego urządzenia, zdefiniowanego w punktach 6 i 10 art.2 Dyrektywy 1999/93/WE.

System Elektronicznej Wymiany Danych (EDI), zgodnie z definicją art.2 Zalecenia Komisji 1994/820/WE z 19. października 1994, odnoszącego się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych, gdzie ustalenia w zakresie wymiany uwzględniają użycie procedur zapewniających autentyczność pochodzenia i integralność danych”.

Artykuł na ten temat można również znaleźć w dzisiejszej RP – „Od firmy ma zależeć, jak zabezpieczy e-faktury

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…