sty 03

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiany obejmują 3 artykuły w o.d.o. plus włączenie pod kuratelę ustawy o ochronie danych osobowych informacje identyfikujące przedsiębiorców w obrocie gospodarczym.

Na swojej stronie GIODO informuje o zmianach zachodzących od 1 stycznia 2012 r. Pierwsza zmian dotyczy zmian wprowadzonych przez art. 30 nowej ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejski (Dz.U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1371). Artykuł ten zmienia przepisy:

1)   w art. 26a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozstrzygnięcie zostało podjęte podczas zawierania lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane dotyczą, albo jeżeli zezwalają na to przepisy prawa, które przewidują również środki ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.”;
 2)   w art. 43 w ust. 1 po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:
„2c)  przetwarzanych przez właściwie organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,”
 3)   w art. 47:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.”,
b)  dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a.  Odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, jest oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych, w szczególności biorąc pod uwagę charakter danych, cel i czas trwania proponowanych operacji przetwarzania danych, kraj pochodzenia i kraj ostatecznego przeznaczenia danych oraz przepisy prawa obowiązujące w danym państwie trzecim oraz stosowane w tym państwie środki bezpieczeństwa i zasady zawodowe.”,
c)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej, gwarantującymi odpowiedni poziom ochrony tych danych.”.
Druga zmiana dotyczy faktu, iż z dniem 31 grudnia 2011 r.
(…) stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych będą dotyczyły informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, o ile – dla konkretnego stanu faktycznego – będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym administratorzy danych osobowych dotyczących przedsiębiorców będą musieli wypełnić wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym te dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych.

źródło: GIODO

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…