lip 11

Do końca lipca 2011 r. MSWiA będzie przyjmować propozycje zmian w Instrukcji Kancelaryjnej. Propozycje należy przesyłać elektronicznie w postaci plików .xls lub .ods.

Na swojej stronie MSWiA zamieściło informację o rozpoczęciu zbierania uwag do zmian w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67). Na tej stronie można również zaleźć pliki za pomocą których należny przesyłać uwagi do MSWiA.

Jak możemy przeczytać na stronie:

W związku z sygnalizowanymi postulatami wskazującymi na potrzebę przeglądu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140), a zwłaszcza jednolitych rzeczowych wykazów akt, stanowiących załączniki nr 2-5 do tego rozporządzenia oraz realizując zobowiązanie podjęte na spotkaniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 20 grudnia 2010 r., udostępniamy do pobrania arkusze kalkulacyjne do wykorzystania w celu zgłoszenia zmian.

Zmiany prosimy przesyłać wyłącznie elektronicznie w postaci plików .xls lub .ods, stanowiących wypełnione danymi ww. arkusze do pobrania. Pliki należy podpisać podpisem elektronicznym upoważnionego przedstawiciela urzędu, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Propozycje należy przesyłać na dwa podane adresy e-mailowe lub (UWAGA) za pomocą skrzynki podawczej MSWiA na Platformie ePUAP.

Dodatkowo MSWiA zastrzega, że będzie uwzględniać tylko zmiany które będą na tyle uniwersalne, iż nie będzie potrzeby ciągłej ich aktualizacji:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby przy zgłaszaniu propozycji do jednolitych rzeczowych wykazów akt kierować się potrzebą uniwersalności wykazów akt (tak by były „odporne” na ciągle zmieniające się przepisy prawa) a nie literalnego dostosowania ich do istniejących przepisów. Chodzi o to, aby nie trzeba było zmieniać rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów za każdym razem, gdy pojawi się nowe zadanie.

Zmiany zmierzające w kierunki przeciwnym tj. uszczegóławiające wykaz akt w taki sposób że każda zmiana szczegółowego przepisu prawa nakładającego określone zadanie będzie wymagała zmiany rozporządzenia mogą nie być w ogóle brane pod uwagę.

Harmonogram prac zakłada, że:

  • uwagi będą zbierane do 31 lipca 2011 r.,
  • do 15 września 2011 r. zostanie przedstawiony do uzgodnień projekt zmian w rozporządzeniu przygotowany na podstawie otrzymanych danych.

MSWiA chce wprowadzić do stosowania zmienione jednolitych rzeczowych wykazów akt od 1 stycznia 2012 w kształcie znanym co najmniej 2 miesiące przed tym terminem.

Jestem ciekaw czy się uda MSWiA w zaplanowanym terminie, nie żebym znowu czarno widział, ale ostatnim razem …

 

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…