maj 19

Niedawno na blogu pisałem post o tym, że jest planowana nowelizacja ustawy o dowodach osobistych, w której m.in. przesuwa się termin wejścia w życie tej ustawy.

Na stronie MSWiA znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności (przekazany do uzgodnień resortowych oraz do GIODO z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 15 kwietnia 2011 roku.) ? stan strony na 11 maja 2011 r.

Aktualizacja z 23 maja 2011 r.

Projekt ustawy (Druk 4202) wpłyną do Sejmu w dniu 19 maja. 20 maja został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 7 czerwca 2011 r. Projekt ma status – projektu rozpatrywanego w trybie pilnym.

Jak widać powoli prace nad zmianą ustawy, która jeszcze nie weszła w życie nabiera konkretów.

W uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy znajdziemy informację, iż:

Potrzeba nowelizacji, uchwalonej ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 sierpnia 2010 r., ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131) przez zmianę terminu jej wejścia w życie, wynika z niżej przedstawionych przesłanek natury funkcjonalnej, prawnej i technicznej, które wskazują na ryzyko niezakończenia przygotowań organizacyjnych i technicznych do wydawania dowodów osobistych nowego wzoru przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. przed dniem 1 lipca 2011 r.

Wymienionymi przesłankami według uzasadnienia do ustawy są:

1.

Przede wszystkim, rozpatrując kwestię terminu wejścia w życie nowej ustawy, należy mieć na uwadze konieczność zapewnienia pełnej transparentności wyboru podmiotu, który będzie dostarczał niespersonalizowane blankiety dowodów osobistych nowego wzoru. Warunkiem koniecznym zapewnienia przejrzystości jest spowodowanie, aby procedura wyłonienia producenta blankietów, która w ramach postępowania przetargowego odbywa się w formie dialogu konkurencyjnego, była przeprowadzona z najwyższą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem wnikliwego i obiektywnego rozpatrzenia odwołań oferentów niezadowolonych z wyniku postępowania.

Dialog konkurencyjny z oferentami pozwolił także ustalić, że przewidziane w ustawie i dotyczące blankietu dowodu wymogi techniczne, jakkolwiek nowoczesne i dopracowane z punktu widzenia bezpieczeństwa dokumentu, nie są spełniane w pełnym zakresie przez żaden produkt dostępny obecnie na rynku. Uczestnicy toczącego się postępowania deklarują gotowość uzupełnienia swych produktów o specyficzne funkcje, przewidziane dla polskiego dowodu osobistego, zwracając jednak uwagę, że zarówno opracowanie niezbędnych modułów oprogramowania, jak i certyfikacja poziomu ich bezpieczeństwa (obligatoryjna dla sprzętu wykorzystywanego w charakterze dokumentu tożsamości), zajmą po kilka miesięcy. Suma czasu niezbędnego dla opracowania wymaganego oprogramowania i jego certyfikacji sprawia, że blankiety odpowiadające w pełni wymogom ustawy o dowodzie osobistym będą dostępne dopiero po przewidywanej dacie wejścia ustawy w życie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając, iż z uwagi na szczegółowe wymagania technologiczne parku maszynowego służącego do produkcji dowodów osobistych, dopiero po dokonaniu wyboru producenta blankietów będzie możliwe wykonanie pełnego projektu technicznego dowodu osobistego wraz ze wzorem graficznym, konieczne staje się dokonanie korekty terminu wejścia w życie ustawy o dowodach osobistych w celu zapobiegnięciu sytuacji w której przygotowania organizacyjne i techniczne do wydawania nowych dokumentów tożsamości nie zostaną zakończone przed dniem 1 lipca 2011 r.

2.

Kolejnym argumentem na rzecz przedłużenia vacatio legis nowej ustawy o dowodach osobistych jest konieczność notyfikacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dowodach osobistych. Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.Urz.UE.l 1998 Nr 204, str. 37, z późno zm.) dotyczy w zasadzie usług świadczonych za wynagrodzeniem i zawiera zastrzeżenie, że ?charakterystyka ta nie istnieje w przypadku działań podejmowanych z wyłączeniem względów ekonomicznych przez państwo w ramach jego obowiązków, w szczególności w dziedzinach: społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i sądowej; przepisy prawa krajowego dotyczące tego rodzaju działalności nie są objęte definicją określoną wart. 60 Traktatu i nie wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy„. Na tej podstawie zakładano, że nie zajdzie konieczność notyfikacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dowodach osobistych. Niemniej w ustawie o dowodach osobistych znalazły się przepisy zakładające możliwość umieszczania w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podpisu elektronicznego oraz możliwość korzystania z podpisu osobistego w dowodzie osobistym (za obopólną zgodą) także poza sektorem publicznym. Obie opcje wywierają wpływ na funkcjonowanie wspólnego rynku Unii Europejskiej, a w konsekwencji dotyczące ich rozporządzenia wykonawcze podlegają obligatoryjnej notyfikacji. Na konieczność zapewnienia odpowiedniego czasu na notyfikowanie aktów wykonawczych wskazał, podczas prac parlamentarnych nad projektem ustawy o dowodach osobistych, Senat, który zaproponował dzień 1 lipca 2011 r. na termin wejścia życie nowej ustawy, zamiast 1 stycznia 2011 r. pierwotnie przewidzianego w projekcie rządowym. Biorąc pod uwagę poziom technicznego skomplikowania zagadnień będących materią notyfikowanych rozporządzeń, należy założyć, że dokonane na podstawie poprawki senackiej sześciomiesięczne przedłużenie pierwotnego vacatio legis może okazać się niewystarczające. Uwzględniając postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (implementującym regulacje zawarte w powołanej wyżej dyrektywie), proces notyfikacji może trwać do 18 miesięcy.

3.

Wprowadzając nowe regulacje należy uwzględnić doświadczenia z wdrożenia nowego dokumentu tożsamości w Republice Federalnej Niemiec. Po wieloletnich przygotowaniach (rozpoczętych w 2004 r.), w tym testowaniu nowych dokumentów, w którym wzięło udział 230 firm i instytucji publicznych, oraz przesunięciu pierwotnie planowanego terminu o 18 miesięcy, wdrożono w Niemczech w dniu 1 listopada 2010 r. nowy elektroniczny dokument tożsamości. Wprowadzeniu nowego dowodu towarzyszyły szeroko i publicznie komentowane błędy w funkcjonowaniu systemu organizacyjnego i technicznego wspierającego nowy dokument, np. umieszczanie na blankiecie dokumentu fotografii dwóch różnych osób (inna w warstwie graficznej, a inna w warstwie elektronicznej). W świetle niemieckich doświadczeń niezbędne jest dokładne przeanalizowanie, czy planowane w naszym kraju rozwiązania techniczno-organizacyjne nie spowodują co najmniej takich samych błędów jakie wystąpiły u naszego zachodniego sąsiada. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji współpracy, w zakresie wymiany doświadczeń w kwestiach związanych z procesem wdrożenia nowego dokumentu, ze swoim niemieckim odpowiednikiem.

Dlatego:

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczna jest zmiana treści art. 93 ustawy o dowodach osobistych oraz treści art. 80 ustawy o ewidencji ludności przez wprowadzenie następującego brzmienia ?Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.? i odpowiednio ?Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.?.

Dodatkowo nowelizacja ustawy przewiduje nowelizację niektórych przepisów ustawy w zakresie obejmującym funkcjonalności elektroniczne nowego dowodu osobistego.

Więcej postów na temat ustawy o dowodach osobistych.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…