lut 10

MSWiA na swojej stronie opublikowało projekt kolejnego rozporządzenia do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na stronie MSWiA został opublikowany dzisiaj kolejny projekt rozrządzenia do ustawy o informatyzacji – tj. projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ? 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymogów dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymogów dla systemów teleinformatycznych. Dodatkowo do projektu załączono materiały:
1. Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów w kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej,
2. Załącznik nr 1 do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów ?W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej?
3. Załącznik nr 2 do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów ?W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej?

Rozporządzenie ma być wydane na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji i ma zastąpić dwa poprzednie rozporządzenia do ustawy o informatyzacji:
? minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (art. 18 ust. 1),
? minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej (art. 18 ust. 2).
W nowym rozporządzeniu uregulowane mają być nie tylko dwa powyższe zagadane, pojawią się w nim również regulacje związane z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

Rozporządzenie określa:
1) Krajowe Ramy Interoperacyjności,
2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej,
3) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w tym:
a) specyfikację formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym,
b) sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,
c) standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej,
d) sposób zapewnienia dostępu do treści prezentowanych przez podmioty publiczne dla osób niepełnosprawnych.

Do rozporządzenia dołączone są  2 załączniki:
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Identyfikatory obiektów występujących w architekturze rejestrów publicznych,
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępniających za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych:
A) W celu udostępniania zasobów informacyjnych przez podmiot realizujący zadania publiczne:
1. danych zawierających dokumenty tekstowe , tekstowo-graficzne lub multimedialne,
2. danych zawierających informację graficzną,
3. kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach,
4. tworzenia i modyfikacji stron WWW.
B) Do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
1. definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi,
2. przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML,
3. elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych.

Jest to już 7 projekt rozporzadzenia na stronie MSWiA do ustawy o informatyzacji nie licząc projektów, które zostały załączone do projektu ustawy o nowelizującej ustawę o informatyzacji.

Projekty 4 rozporządzeń były dostępnej już razem z projektem ustawy (druk 2110). W projekcie wymieniono następujące projekty rozporządzeń:
– na podstawie art. 16 ust. 3 ? Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno- technicznych przetwarzania danych i doręczania dokumentów elektronicznych,
na podstawie art. 17 ust. 17 ? Rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji.
– na podstawie art. 19a ust. 2 ? Rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformowy usług Administracji Publicznej,
– na podstawie art. 20a ust. 3 ? Rozporządzenie w sprawie szczegółów warunków organizacyjnych i technicznych dla systemów teleinformatycznych służących identyfikacji jego użytkowników oraz trybu tworzenia i dystrybucji profilu zaufanego ePUAP.

Na stronie MSWiA pojawiły się do tej pory niestepujące projekty rozporządzeń:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia? 2010r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji (wydane na podstawie art. 17 ust. 17) – obecnie już podpisane i opublikowane.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (wydane na podstawie art. 28 ust. 3) – obecnie już podpisane i opublikowane.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (które ma być wydany na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1).

4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2010 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (które ma być wydany na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2).

5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (które ma być wydany na podstawie art. 19a ust. 3).

6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia … 2011 w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (które ma być wydany na podstawie art. 16 ust. 3).

7. Obecne zaprezentowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia … 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (które ma być wydany na podstawie art. 18).

Więcej postów na temat projektów rozporządzeń  można znaleźć tutaj.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…