lut 15

Dzisiaj MSWiA opublikowało kolejny projekt rozporządzenia do ustawy o dowodach osobistych. Jest to już piąty projekt rozporządzenia do tej ustawy, który został opublikowany przez MSWiA.

Na stronie MSWiA dzisiaj został umieszczony piąty projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia …2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi. Jest to w wersja projektu skierowana do uzgodnień międzyresortowych, z 7 dniowym terminem na zgłaszanie uwag.

Rozporządzenie ma być wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 15 ustawy o dowodach osobistych. Przepis ten zobowiązuje Ministra SWiA do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów osobistych oraz zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych.

Rozporządzenie określa:
1) wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
2) wymagania techniczne dla protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi.

W Rozdziale 1 (Przepisy ogólne i wymagania podstawowe) projektu rozporządzenia został umieszczone m.in definicje (w § 2 zawarto aż 26 definicji). Natomiast w Rozdziale 2 (Wymagania bezpieczeństwa dla warstwy elektronicznej) określono wymagania bezpieczeństwa dla warstwy elektronicznej przywołując przepisy unijne oraz ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (szkoda tylko że już niedługo pożegnamy się z tą ustawą).

W Rozdziale 3 (Wymagania dla poufności komunikacji z warstwą elektroniczną dowodu osobistego) zostały określone wymagania dla poufności komunikacji pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a terminalem. Rozdział 4 (Uwierzytelnianie dowodu osobistego) zawiera procedurę uwierzytelniania dowodu osobistego.

W Rozdziale 5 (Uwierzytelnianie terminala) zawarto procedury uwierzytelniania terminala, które są podstawą nawiązywania bezpiecznej komunikacji terminala z dowodem osobistym. W kolejnym Rozdziale 6 (Potwierdzanie danych zawartych w warstwie graficznej) zostały opisane warunki jakie są wymagane do potwierdzenia drogą elektroniczną zgodności danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej. W Rozdziale 7 (Zabezpieczenia blankietów) unormowano kwestię zabezpieczeń związanych z dowodem osobistym.

Rozdział 8 zawiera (Zapisywanie danych i oprogramowania w warstwie elektronicznej dowodu osobistego) warunki zapisywania danych i oprogramowania w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. W Rozdziale 9 (Podpis osobisty) opisano zasady związane z funkcjonowaniem Podpisu Osobistego.

W Rozdziale 10 (Ograniczona identyfikacja) przedstawiono procesy związane z funkcjonowaniem Ograniczonej Identyfikacji. W Rozdziale 11 (Funkcje karty ubezpieczenia zdrowotnego) określono funkcje karty ubezpieczenia zdrowotnego które będą zawarte w dowodzie osobistym.

Rozdział 12 (Wykorzystanie dowodu osobistego jako elektronicznego dokumentu podróży) zawiera warunki, przy których dowód osobisty może być wykorzystywany jako dokument podróży na terenie Unii Europejskiej. W Rozdziale 13 (Generowanie informacji uwierzytelniającej i danych do składania podpisu osobistego) poruszono zagdaniani związane z procesemi i warunkami bezpieczeństwa związanymi z generowaniem informacji uwierzytelniającej i danych do składania podpisu osobistego.

W Rozdziale 14 (Interoperacyjność warstwy elektronicznej dowodu osobistego) zawarto wymogi związane z interoperacyjnością dowodu osobistego, wprowadzając obowiązek publikacji w BIP MSWiA wszystkich zastosowanych opcji protokołu komunikacyjnego z dowodem osobistym. Rozdział 15 (Aktywacja certyfikatów) zawiera informacje o aktywacji certyfikatów dowodu osobistego. Rozdział 16 to przepisy końcowe.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…