sty 25

W przeciągu ostaniach paru dni MSWiA opublikowało 2 nowe projekty rozporządzeń do ustawy o dowodach osobistych.

Na stronie MSWiA można znaleźć 2 nowe projekty rozporządzeń do ustawy o dowodach osobistych, i tak:

1. Projekt – Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych, z 7 dniowym terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag). Rozporządzenie ma być wydane na podstawie delegacji art. 77 ustawy o dowodach osobistych. Stan na 19 stycznia 2011 r. (projekt z 13 stycznia 2011 r.),

Rozporządzenie określa:
1. wysokość opłaty za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym,
2. wysokość opłaty za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych,
3. wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
4. sposób i terminy wnoszenia przedmiotowych opłat,
5. sposób dokumentowania wniesienia tych opłat,

2. Projekt – Projekt rozporządzenia Ministra SWiA z dnia … 2011 r. w sprawie określenia wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, utraty, zwrotu oraz unieważniania (w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych z 7 dniowym terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag). Rozporządzenie ma być wydane na podstawie delegacji art. 54 ustawy o dowodach osobistych. Stan na 17 stycznia 2011 r. (projekt z 7 grudnia 2010 r.).

Rozporządzenie określa:
1. wzór dowodu osobistego,
2. sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego,
3. wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia,
4. szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do wniosku składanego drogą elektroniczną,
5. szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku,
6. sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,
7. sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód osobisty,
8. sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę,
9. wzór formularza odbioru dowodu osobistego,
10. wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
11. wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia,
12. sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych,
13. tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
14. zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego,
15. wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.

Natomiast o projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 20.. r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych pisałem 16 grudnia 2010 r. w tym poście. Rozporządzenie ma być wydane na podstawie art 70 ustawy o dowodach osobistych.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…