lis 25

Parę dni temu wpłyną do Sejmu projekt rządowy ustawy o e-podpisach – po akceptacji przez Radę Ministrów i notyfikacji w Komisji Europejskiej. Natomiast od jakiegoś czasu w Komisji Infrastruktury znajduje się komisyjny projekt ustawy, która ma znowelizować obecną ustawę o podpisie elektronicznym.

Od dłuższego czasu opisywałem (zakładka: podpis elektroniczny) losy dwóch projektów ustaw. Jednej całkowicie nowej (ustawa o podpisach elektronicznych) i drugiej nowelizującą obecną ustawę o podpisie elektronicznym.

Pierwsza ustawa po akceptacji przez Radę Ministrów i notyfikacji w Komisji Europejskiej w dniu 23 listopada 2010 r. została skierowana do Sejmu. Natomiast druga ustawa będąca „dzieckiem” Komisji Specjalnej Przyjazne Państwo od dłuższego czasu znajduje się w Komisji Infrastruktury. Prawdopodobnie oba projekty znajdą się w nowo powołanej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tylko który projekt przejdzie cała procedurę i zostanie uchwalony? Na to pytanie trudno na razie odpowiedzieć, oba projekty maja swoje zalety i swoje wady i tak kilka moich spostrzeżeń:

Projekt ustawy o podpisach elektronicznych – kładzie nacisk na podpisy zaawansowane i dostosowania do dyrektywy unijnej. Przewiduje następujące rodzaje podpisów (art. 2):

1)    podpis elektroniczny ? dane w postaci elektronicznej dołączone do innych danych elektronicznych lub z nimi logicznie powiązane i służące jako metoda uwierzytelnienia.
2)    zaawansowany podpis elektroniczny ? podpis elektroniczny:
a)    przyporządkowany wyłącznie podpisującemu,
b)    umożliwiający identyfikację podpisującego,
c)     utworzony za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod wyłączną kontrolą,
d)     powiązany z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że
każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna.
3)     pieczęć elektroniczna ? dane w postaci elektronicznej, przyporządkowane danemu podmiotowi w taki sposób, że możliwa jest jego identyfikacja, dołączone do innych danych lub z nimi logicznie powiązane tak, że
każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna.
4)     podpis kwalifikowany ? zaawansowany podpis elektroniczny, składany przez podpisującego będącego osobą fizyczną za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym – jest ukierunkowany na powszechność stosowania podpisów elektronicznych, z uwzględnieniem obywateli i przedsiębiorców. Zawiera tez zapis o podpisie osobistym opartym na podpisie zawartym w nowym, elektronicznym dowodzie osobistym. Ten projekt zawiera następujący zapis dotyczący rodzajów podpisów elektronicznych (art. 1):

1) w art. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
?1) podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, dołączone do innych danych w postaci elektronicznej lub z nimi logicznie powiązane i służące jako metoda uwierzytelnienia,?,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1d w brzmieniu:
?1a) uwierzytelnienie – uzyskanie potwierdzenia, że w szczególności: podpisujący jest tym, za kogo się podaje lub dokument elektroniczny sporządzony został przez podpisującego,
1b) zaawansowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny spełniający następujące wymogi:
a) jest jednoznacznie przyporządkowany podpisującemu,
b) umożliwia identyfikację podpisującego,
c) stworzony jest za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod swoją wyłączną kontrolą,
d) jest powiązany z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest wykrywalna,
1c) pieczęć elektroniczna – zaawansowany podpis elektroniczny oznaczony jako pieczęć elektroniczna, uwierzytelniający osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
1d) osobisty podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny składany przez podpisującego, będącego osobą fizyczną, przy pomocy danych służących do składania osobistego podpisu elektronicznego zawartych w jego ważnym dowodzie osobistym,?,
c) pkt 2-6 otrzymują brzmienie:
?2) bezpieczny podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, złożony przez podpisującego będącego osobą fizyczną, przy pomocy danych do składania podpisu elektronicznego i bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego,

No cóż może w trakcie prac udałoby się powiązać te dwa projekty tak by powstała jedna dobrze napisana ustawa.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…