maj 25

W dniu 20 maja na stronach MSWiA pojawiło się pięć projektów rozporządzeń do znowelizowanej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na stronie MSWiA można znaleźć pięć projektów rozporządzeń do znowelizowanej ustawy o informatyzacji działalności upodmiotow publicznych. Należny zauważyć że projekty 4 rozporządzeń były dostępnej już razem z projektem ustawy (druk 2110). W projekcie wymieniono następujące projekty rozporządzeń:

– na podstawie art. 16 ust. 3 – Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno- technicznych przetwarzania danych i doręczania dokumentów elektronicznych,

– na podstawie art. 17 ust. 17 – Rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji.

– na podstawie art. 19a ust. 2 – Rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformowy usług Administracji Publicznej,

– na podstawie art. 20a ust. 3 – Rozporządzenie w sprawie szczegółów warunków organizacyjnych i technicznych dla systemów teleinformatycznych służących identyfikacji jego użytkowników oraz trybu tworzenia i dystrybucji profilu zaufanego ePUAP.

Nowe projekty rozporządzeń to:

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia… 2010r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji (wersja przekazana do konsultacji międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 31 maja br.),

Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 17 ust. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (w wersji przekazanej do konsultacji międzyresortowych z terminem na zgłaszani uwag do dnia 31 maja 2010 r.),

Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Przedmiotowe rozporządzenie ma określić certyfikaty uprawniające osoby do przeprowadzania kontroli na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów publicznych.
Do rozporządzenia dołączono załącznik. W załączniku o tytule: „Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzania kontroli w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne” wymieniono następujące certyfikaty:
1. Certified Information System Auditor (CISA),
2. Certified Information Security Manager (CISM),
3. Europejski Certyfikat Umiejętności Zawodowych Informatyka – EUCIP Professional specjalizacja Audytor Systemów Informacyjnych.

– Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 28 maja 2010 r.),

Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Przedmiotowe rozporządzenie ma określić szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które winien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatów oraz stosowania technologii, o których mowa w art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … 2010 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 28 maja 2010 r.),

Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Przedmiotowe rozporządzenie ma określić zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej ?ePUAP?, w tym:
1) podmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP;
2) zasady udzielania zgody na potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP;
3) sposób złożenia wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP;
4) zasady potwierdzania profilu zaufanego ePUAP;
5) okres ważności profilu zaufanego ePUAP;
6) zawartość profilu zaufanego ePUAP;
7) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP;
8 ) zasady oraz przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność;
9) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;
10) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP;
11) wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP:
załącznik 1: Wzór – Wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP,
załącznik 2: Wzór – Wniosku o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP,
załącznik 3: Wzór – Wniosek o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

– Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 28 maja 2010 r.),

Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Przedmiotowe rozporządzenie ma określać zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej ?ePUAP?, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym:
1) warunki założenia na ePUAP konta dla użytkownika i podmiotu;
2) obowiązki usługodawcy i ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie korzystania z ePUAP;
3) uprawnienia użytkownika w zakresie korzystania z ePUAP;
4) prowadzenie katalogu usług na ePUAP;
5) katalog usług wspólnych udostępnianych przy użyciu ePUAP;
6) zakres i warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi.

Jak można zauważyć cześć rozporządzeń się powtarza, a niektóre zostały rozdzielone na dwa.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…